Kipech On-lineKIPECH - Politika firmy

Politika firmy Kipech Production Hotel, s.r.o.

     Hlavnou politikou firmy Kipech je poskytovať kvalitné služby, ktoré sú garanciou prosperity firmy a vytvárania čo najlepších pracovných podmienok pre jej zamestnancov.

     K naplneniu stratégie a vízií spoločnosti prijíma vedenie spoločnosti nasledovné kroky

  • zaviesť, uplatňovať, rozvíjať a zlepšovať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému podľa normy STN EN ISO 9001;
  • vzdelávať zamestnancov a viesť ich ku kvalite služieb, ochrane životného a pracovného prostredia a k dodržiavaniu bezpečnosti pri práci;
  • dbať na to, aby sa firma stala atraktívnym obchodným partnerom, ktorý je zdrojom spoľahlivosti a istoty nielen pre zákazníka, ale aj pre vlastných zamestnancov;
  • prijať zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb, uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov;
  • dodržiavať záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, platnej legislatívy, technických noriem a ďalších požiadaviek;
  • trvale zvyšovať odbornú kvalifikáciu zamestnancov v oblasti profesionálnej zručnosti, v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tým zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov a poskytovaných služieb;
  • komunikovať so zamestnancami tak, aby boli rešpektované ich názory;
  • účinne motivovať zamestnancov spoločnosti k tomu, aby dokázali prijať za svoje ciele podnikovej stratégie, aby poznali svoju úlohu a zodpovednosť pri ich dosahovaní a mali záujem na realizácii krokov, ktoré by viedli k naplneniu týchto cieľov
  • vplývať na dodávateľov, aby pochopili naše zámery a stotožnili sa s nimi.

V Prešove, dňa 7.1.2015

Ing. Jozef Ferenc, konateľ